مبدل اولیه و ثانویه پکیج چیست؟

مبدل اولیه پکیج ایران رادیاتور

مبدل پکیج چیست؟

ﻣﺒﺪل ﭘﮑﯿﺞ ﺑه ﻗﻄﻌه ای ﮔﻔﺘه ﻣﯿﺸﻮد ﮐه ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻢ رادﯾﺎﺗﻮر ھﺎی ﻣﺎ ﮔﺮم ﺑﻤﺎﻧﺪ…
و ﯾﺎ ﺑه ﻋﺒﺎرﺗﯽ ھﻨﺪل ﮐﺮدن آب داغ و رادﯾﺎﺗﻮر ﮔﺮم داﺷﺘﻦ وظﯿﻔه ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺧﻮب در داﺧﻞ ﭘﮑﯿﺞ دﯾﻮاری است.

ﭼﮕﻮﻧه ﻣﺘﻮﺟه ﺷﻮﯾﻢ ﮐه ﻣﺒﺪل دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺖ؟

اﮔﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐه در ﺣﻤﺎم آب داغ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﻮﻓﺎژ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﭘﮑﯿﺞ دﯾﻮاری دارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺒﺪل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐه ﺧﻮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس مجرب اﺳﺖ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻓﻦ ﻣﮭﺎرت و ﯾﺎ اﯾﻨﮑه ﺗﺠﺮﺑه ﮐﺎری ﺑه ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﭼﻮن ﺧﻄﺮھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ دارد.

مبدل ثانویه ایران رادیاتور

تفاوت پکیج دیواری دو مبدل و تک مبدل ؟
 

پکیج تک مبدل یا بی ترمیک ( Bithermic ) :
در این نوع پکیج ها  یک مبدل حرارتی اصلی دوبل با عنوان ( Double gas water heat exchanger) استفاده می شود.
در این نوع مبدل ها هم آبگرم مصرفی  و هم گرمایش توسط این مبدل با تماس مستقیم با شعله مشعل تامین می گردد.

در این نوع پکیج دیواری زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم را با باز کردن یکی از شیرها به دستگاه اعلام می کند توسط فرمان فلومتر آب سر شهر وارد دستگاه و مبدل اصلی دوبل شده و با قرار گیری در معرض شعله مستقیم مشعل گرم شده و از طریق لوله آبگرم مصرفی به سمت مصرف می رود. این عملکرد دقیقا مشابه عمل کرد آبگرمکن دیواری فوری می باشد.

در این سیستم کنترل دمای آبگرم مصرفی  به دلیل تماس مستقیم آب با شعله سخت تر بوده و به همین دلیل دمای آبگرم حین مصرف تا حدودی دچار نوسان می گردد.

حال زمانی که مصرف کننده درخواست گرمایش دارد و یا به اصطلاح دیگر پکیج را در حالت زمستانی قرار می دهد شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور ها می برد و پمپ فعال شده برای گردش آب در رادیاتور ها  و خود مبدل دستگاه . در این حالت پکیج دیواری فقط در شرایط زمستانی پمپ فعال می گردد و در حالت تابستانی پمپ دستگاه غیر فعال می باشد.
از طرفی با توجه به اینکه در این نوع مبدل ها آبگرم مصرفی با شعله مستقیم در تماس است و تمام کار بر عهده یک مبدل در دستگاه می باشد باعث رسوب گذاری بیشتر در این نوع از پکیج های دیواری می گردد.

پکیج دو مبدل یا مونوترمیک ( Monothermic )

در این نوع پکیج دیواری از دو نوع مبدل استفاده می شود ، مبدل اصلی (Gas water heat wxchanger ) و مبدل صفحه ای (Water Heat exchanger) .
در این پکیج دیواری برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی استفاده می گردد به این صورت که در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تامین می گردد.

حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل صفحه ای ثانویه آبگرم مصرفی را تامین می کند . مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد.

در این پکیج دیواری به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، گرادیان حرارت تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی به صورت مطبوع بدست می آید و ضمنا در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد ، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از پکیج دیواری تک مبدل اتفاق می افتد.

مزایای پکیج دیواری دو مبدل:

تولید آبگرم مصرفی یکنواخت
رسوب گیری کمتر
مزایای پکیج دیواری تک مبدل:
استهلاک کمتر به دلیل فعال نبودن پمپ در حالت تابستانی
تولید آبگرم مصرفی سریعتر

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب گفته شده در بالا و صحبت های انجام شده با کارشناسان می توان به این نتیجه رسید که برای مکان هایی که املاح آب آنها بالای  ۵۰۰ PPm  باشد بهتر است از پکیج های دیواری دو مبدل استفاده شود ولی برای محیط هایی که املاح آب کمتری دارد خرید پکیج دیواری تک مبدل  به صرفه تر می باشد.
در زیر تصاویری برای درک بهتر این موضوع درج گردیده است.